Algemene voorwaarden Yoga & Meditatie Retraite

Algemene voorwaarden Retraite Meditatiecoach en/of Puur in Balans

1 Begrippen

1.1 Aanbetaling: bedrag in Euro, welke als aanbetaling voor deelname aan de retraite geldt

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Meditatiecoach en Puur in Balans, praktijk voor persoonlijke groei gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Meditatiecoach (www.meditatiecoach.nl) en Puur in Balans, praktijk voor persoonlijke groei (www.puurinbalans.com), hierna te noemen Meditatiecoach en Puur in Balans.

1.3 Deelnemer: degene die een door Meditatiecoach en Puur in Balans georganiseerde workshop, training of retraite volgt c.q. wenst te volgen.

1.4  Meditatiecoach is gevestigd te Nieuw Vennep, inschrijving kamer van koophandel 56531729 en Puur in Balans, gevestigd te Hoofddorp, inschrijving kamer van koophandel 514124540000.

1.5 Retraite prijs: de totale prijs van de retraite, inclusief de aanbetaling.

1.6 Retraite: een door Meditatiecoach en Puur in Balans georganiseerde retraite.

1.7 Website: de websites van Meditatiecoach en Puur in Balans.

1.8 Training: een bij Meditatiecoach en Puur in Balans te geven of gegeven training

1.9 Workshop: een bij Meditatiecoach en Puur in Balans te geven of gegeven workshop.

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op workshops, trainingen en retraites bij Meditatiecoach en Puur in Balans. Door deelname aan een workshop, training of retraite verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Meditatiecoach en Puur in Balans kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Meditatiecoach en Puur in Balans zullen eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3 Huisregels

3.1. Onze locaties zijn rookvrij en alcohol- en drugsgebruik zijn tijdens een workshop, training of retraite niet toegestaan.

3.2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen of fase in zijn (spirituele) processen is de belangrijkste kernwaarde binnen onze organisaties. Meditatiecoach en Puur in Balans zijn respectvol naar alle deelnemers en verwachten dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3.3 Meditatiecoach en Puur in Balans hebben haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een ‘warm thuis’ te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid, reinheid en gezelligheid. Naast onze eigen huisregels gelden en respecteren wij de regels van de accommodatie.

3.4 Verwacht wordt dat iedereen op tijd is voor de dagelijkse groeps activiteiten. Bij geen deelname aan activiteiten, graag vooraf melden bij Selma of Jeaniëlle.

 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een yoga en/of meditatie studio betreedt.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Meditatiecoach en Puur in Balans niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
 • Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de aangegeven stilte momenten niet te praten en op andere momenten zachtjes te praten.
 • Het is niet toegestaan om tijdens een training, workshop of retraite reclame te maken voor eigen commerciële doeleinden of andere deelnemers een reading,- coaching,- of healing sessie te geven.

 

4 Boekings – en annuleringsvoorwaarden

4.1. Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor workshop, training of retraite gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de betalingsverplichting voor de betreffende workshop, training of retraite verschuldigde cursusgeld.

4.2. Een deelnemer kan aan een workshop, training of retraite deelnemen nadat Meditatiecoach of Puur in Balans het volledige bedrag voor deelname aan workshop, training of retraite ontvangen heeft.

4.3 De aanbetaling voor een workshop, training of retraite van 50% van het totale verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang dient het totale bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling hebben Meditatiecoach en Puur in Balans het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting. Zie ook artikel 4.6.

Het resterende bedrag van de totale workshop, training of retraite prijs dient uiterlijk 60 dagen voor de geplande retraite te worden voldaan aan Meditatiecoach of Puur in Balans. Een deelnemer kan aan een retraite deelnemen, nadat de deelnemer de volledige retraite prijs heeft betaald.

4.4 Meditatiecoach en Puur in Balans hebben het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Meditatiecoach en Puur in Balans heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het al betaalde cursusgeld, dat Meditatiecoach en Puur in Balans binnen 5 werkdagen zullen overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4.5 Annulering van deelname aan een geplande workshop, training of retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4.6 Indien de boeking door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 120e (exclusief) kalenderdag vóór de vertrek dag: 10% van de totale aanschafprijs/reissom van een workshop, training of retraite;
 • Bij annulering vanaf de 120e tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de totale aanschafprijs/reissom van een workshop, training of retraite;
 • Bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 80% van de totale aanschafprijs/reissom van een workshop, training of retraite;
 • Bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrek dag: 100% van de totale aanschaf prijs of totale reissom van een workshop, training of retraite;
 • Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige aanschafprijs of reissom van een workshop, training of retraite.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Meditatiecoach en Puur in Balans op tijd en in goede orde is ontvangen.

4.7 Meditatiecoach en Puur in Balans hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop, training of retraite.

4.8 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Meditatiecoach en Puur in Balans niet opvolgen, kunnen uit de training, workshop of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van aanschafprijs of reissom.

4.9 Deelname aan een workshop, training of retraite is geheel op eigen risico. Meditatiecoach en Puur in Balans zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

4.10 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht betreffende productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Meditatiecoach en Puur in Balans, is iedere aansprakelijkheid van Meditatiecoach en Puur in Balans voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Meditatiecoach en Puur in Balans meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

4.11 Eventuele aansprakelijkheid van Meditatiecoach en Puur in Balans is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Meditatiecoach en Puur in Balans wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

4.12 Ten aanzien van producten en diensten die Meditatiecoach en Puur in Balans van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

4.13 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

4.14 Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de workshop, training of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Meditatiecoach en Puur in Balans.

4.15 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Selma Oppedijk en Jeaniëlle van Osnabrugge. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Meditatiecoach en Puur in Balans aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan training, workshops en/of retraites bij, of verzorgd door, Meditatiecoach en Puur in Balans.

5.2 Meditatiecoach en Puur in Balans werken met ervaren docenten en zorgen altijd voor lessen, trainingen, workshops en retraites van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, training, workshop of retraite. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgd door, Meditatiecoach en Puur in Balans, aanvaardt de student en deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. De Meditatiecoach en Puur in Balans adviseren het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, training, workshop of retraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

5.3 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de reis dienen per omgaande aan Meditatiecoach en Puur in Balans te worden gemeld.

5.4 Als u onder behandeling bent van een psychiater of psychotherapeut is het raadzaam eerst contact op te nemen met deze specialist of deelname aan workshop, training of retraite binnen uw behandeling past.

5.5 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

5.6 De yoga & meditatiesessies en de voorlichting, zoals die worden aangeboden zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom ook altijd met een gekwalificeerde arts of andere behandelaar.

5.7 Deelnemer verklaart hierbij af te zien van claims tegen Meditatiecoach en Puur en Balans en zijn trainers voor elke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de retraite, training of workshop.

6 Persoonsgegevens

6.1 Meditatiecoach en Puur in Balans verzamelen persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van hun bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Meditatiecoach en Puur in Balans gaan zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houden zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.2 T.b.v. De Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Meditatiecoach en Puur in Balans een Privacy Statement of privacyverklaring opgesteld. Deze zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden Retraite Meditatiecoach en/of Puur in Balans en zijn te vinden op:

https://www.meditatiecoach.nl/privacy-statement/

http://www.puurinbalans.com/index.php/contact/privacyverklaring

6.3 Meditatiecoach en Puur in Balans geven de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Uitzondering hierop is het verstrekken van de voor- en achternaam aan de accommodatie waar de retraite plaats vindt t.b.v. de reservering van kamers.

7 Toepasselijk recht en geschillen beslechting

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een training, workshop of retraite, zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Hoofddorp. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Datum 16 januari 2020

Contact

Voor vragen of het aanvragen van een proefles kunt u mailen
naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stuur een app bericht naar 
06-11014686.
Ik reageer binnen 48 uur.